1مدیریت دارایی
واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران

محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ مجتبی کامل نیا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20630

چکیده
  در توجیه پدیده ضریب ارزش دفتری به ارزش بازار، دو دیدگاه موجود است. اقتصاددانان مالی معتقدند که این صرف بارده به دلیل ریسک زیاد سهام با ضریب B/M بالا است که منشأ این ریسک بازده ضعیف گذشته سهم است. در حالی که طرفداران مالی رفتاری معتقدند فراواکنشی سرمایه‌گذاران دلیل این پدیده است با تفکیک بازده گذشته به بازده مشهود و نامشهود و با استفاده ...  بیشتر

تامین مالی
معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده سهام-مطالعه تجربی در بورس اوراق‌بهادار تهران

فرشاد سلیم؛ سارا شهریاری؛ محمد اسمعیل فدایی‌نژاد

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 33-54

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه نظام‌مند میان بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از دو معیار Z آلتمن و امتیاز O اولسون، می‌پردازد. همچنین به بررسی این موضوع می‌پردازد که هر یک از متغیرهای بتا، B/M و اندازه با توجه به شدت ریسک درماندگی مالی، چه نقشی در توضیح بازده‌ سهام دارند. بدین منظور از روش تشکیل سبد‌سرمایه‌گذاری (چندک‌بندی) ...  بیشتر