تامین مالی
بررسی رابطه تقسیم سود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی در طی چرخه عمر شرکت

محمدحسین ستایش؛ سمانه قوهستانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20631

چکیده
  سیاست تقسیم سود همواره با سایر تصمیم‌های مالی شرکت در تعامل است و این رابطه­ تعاملی تحت تأثیر شرایط مختلف قرار می­گیرد. از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و سایر تصمیم‌های مالی چرخه عمر شرکت است. در این مقاله با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت­ها، به بررسی رابطه بین سود تقسیمی، فرصت­های سرمایه­گذاری و ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ علیرضا ممتازیان؛ سجاد بهپور

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 51-66

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت نقدینگی نیز کنترل شده است. بدین منظور از داده­های مربوط به 173 شرکت برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شد. در ابتدا پس از بررسی متون که به نوعی رابطه غیر خطی بین رشد و سودآوری ...  بیشتر

تامین مالی
پیامد‌های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ ابوالفضل گرگانی فیروزجاه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 15-34

چکیده
  هدف این مقاله بررسی پیامد‌های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد که در طی سال‌های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی و لجستیک برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده ...  بیشتر