1مدیریت دارایی
قدرت بازار محصول و نقد شوندگی بازار سهام

علی رحمانی؛ حدیثه حاجی مرادخانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21571

چکیده
  براساس پیش‌بینی‌های موجود در نوشتار،قیمت سهام شرکتیکهقدرتبازار محصول بیشتری دارد، حساسیت کمتری به جریان سفارش معاملات سهام نشان میدهد که این امر به نوبۀخود به نقدشوندگی بیشتر در بازار سهام منجر می­شود. در این مقاله پیش‌بینی فوق در یک نمونه از 75 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ 1388 تا 1391 و با استفاده از سه معیار ...  بیشتر