1مدیریت دارایی
نظریۀ اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات

سیده سمیه رسولی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مریم سلمانی سراجی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 185-200

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21580

چکیده
  اغلب سازمان‏ها دربارۀ چگونگی ارزیابی سرمایه‏گذاری‏های آیندۀ فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه‏گذاری‏ها‏ براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می‏گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان‏ها، دانشی عمیق دربارۀ ارزش حاصل از هزینۀ صرف‌شده در حوزۀ فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی ...  بیشتر