1مدیریت دارایی
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بازار سهام با تأکید بر جهانی‌شدن مالی در قالب رفتار پویای بازار سهام

سیدکمال صادقی؛ فاطمه باقرزاده آذر؛ سها موسوی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 87-100

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20634

چکیده
  جهانی شدن مالی با ویژگی‌هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین­المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه‌گذاری­های مشترک و افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای ...  بیشتر