سایر حوزه های مرتبط
بررسی حافظۀ بلندمدت در نوسانات پویا: رابطۀ بین بازده سهام و نرخ ارز

داریوش دموری؛ نگار میرزاد

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 147-164

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.103992.1106

چکیده
  نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی از محورهای اصلی سیاست‌‌های اقتصادی محسوب می‌‌شود. نوسانات نرخ ارز از عمده‌‌ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور است. با توجه به اینکه بازده سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از عوامل مختلف به‌‎ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌گیرد، در این مطالعه حافظۀ بلندمدت در سری بازده‌‌، در بازه زمانی ...  بیشتر