تأثیر نگرش کوتاه‌مدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21185

چکیده
  هدف: توضیح رفتار هزینه‌ها، اهمیت ویژه‌ای در مطالعات حسابداری و مالی دارد و مطالعات اخیر نشان داده است چسبندگی هزینه‌ها، بخشی جدانشدنی‌ از انگیزۀ مدیران را در کنترل و مدیریت هزینه‌ها شامل می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط نگرش کوتاه‌مدت مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها است. روش:  برای اندازه‌گیری نگرش کوتاه‌مدت مدیریت، از سه ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک سهام وچولگی بازده سهام

زهره حاجیها؛ فاطمه صفری

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21176

چکیده
  چولگی بازده سهام یکی از پدیده‌های مشاهده‌شده در بازارهای مالی است که سوگیری‌های روان‌شناسی یا گرایش به اعداد خاص را در بازار نشان می‌دهد. پژوهش حاضر، ارتباط ریسک  سیستماتیک و چولگی بازده سهام را بررسی می‌کند. برای دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین و برای آزمون فرضیه‌ها، 98 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

تامین مالی
حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ زهره محمدی چم خانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21572

چکیده
  ایجاد توزان بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر، حساسیت منابع خارجی را به نقدینگی در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. معیار سنتی محدودیت مالی شامل اندازۀ شرکت و یکی از معیارهای ...  بیشتر