تامین مالی
تحلیل مدیریت دارایی و بدهی با رویکرد تصمیم‌گیری گروهی چندهدفۀ فازی

رضا شیخ؛ بهناز عامری راد قیصری

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21113

چکیده
  مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تحلیلی در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می‌شود که تحلیل آن براساس شرایط متلاطم در فضای عدم قطعیت صورت می‌گیرد. با استفاده از این ابزار، مدیران تلاش می‌کنند ارزش حقوق صاحبان سهم را به حداکثر برسانند. این پژوهش، مدیریت دارایی و بدهی را به‌صورت الگویی از برنامه‌ریزی ...  بیشتر