1مدیریت دارایی
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی نسبی تعاونی‌های تولیدی بررسی موردی در استان بوشهر

زعیمه نعمت الهی؛ داریوش محمدی زنجیرانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 51-74

چکیده
  در امتداد گسترش اقتصاد جهانی، افزایش مزیت رقابتی کلید دستیابی به سهم بازار آینده است. مدیریت مؤثر بر سرمایه فکری نه تنها برای واحد تجاری ارزش آفرین است، بلکه مزیت رقابتی آن را نیز بهبود می‌بخشد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی هزینه، درآمد و سود تعاونی‌های تولیدی استان بوشهر طراحی گردیده ...  بیشتر