تأثیر نگرش کوتاه‌مدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21185

چکیده
  هدف: توضیح رفتار هزینه‌ها، اهمیت ویژه‌ای در مطالعات حسابداری و مالی دارد و مطالعات اخیر نشان داده است چسبندگی هزینه‌ها، بخشی جدانشدنی‌ از انگیزۀ مدیران را در کنترل و مدیریت هزینه‌ها شامل می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط نگرش کوتاه‌مدت مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها است. روش:  برای اندازه‌گیری نگرش کوتاه‌مدت مدیریت، از سه ...  بیشتر