کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی

غلامحسین مهدوی؛ نجمه رستگاری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 117-132

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.91622.0

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محدودیت در تأمین مالی با استفاده از شاخص بومی‌شده را تهرانی و حصارزاده (1388) محاسبه کردند. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت استفاده شده است. ...  بیشتر