1مدیریت دارایی
راهبرد‌های تداوم مبتنی بر نقاط مرجع؛ شواهدی از سوگیری‌‌ اتکا و تعدیل

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.108403.1212

چکیده
  اهداف: براساس مطالعات تجربی مالی، راهبرد سرمایه‌گذاری تداوم ممکن است سبب بازده اضافی در میان‌مدت شود. ازجمله عوامل ایجاد تداوم که از سوگیری‌ اتکا و تعدیل تأثیر می‌گیرد، اتکا بر نقاط قیمتی مرجع و تعدیلات بعدی قیمت است. در این پژوهش با نقاط مرجع مطرح در ادبیات موضوع، راهبرد‌های سرمایه‌گذاری تداوم مبتنی بر این نقاط ارزیابی می‌شود. ...  بیشتر