تامین مالی
تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی

رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده؛ اعظم ولی زاده لاریجانی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 13-26

چکیده
  اطلاعات حسابداری با کیفیت، شرط لازم برای کارکرد سالم بازارهای سرمایه و به طور کلی اقتصاد می‌باشد و اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دارد. با توجه به این موضوع، در این تحقیق، تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی بررسی شده است. به این منظور ابتدا رابطه ارزشی اقلام صورت‌های ...  بیشتر