1مدیریت دارایی
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20645

چکیده
  مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به‌کار می‌رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می‌توانند حداکثر بازده را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها کسب کنند. بنابراین انتظار می‌رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری را تا حدی ...  بیشتر