بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیت‎های واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام

رسول برادران حسن زاده؛ نسا حشمت

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21357

چکیده
  هدف: با توجه به مطالعات گذشته مبنی بر اینکه بعد از اعمال قانون ساربنز آکسلی (2002) در امریکا و به موازات آن، آیین‌نامۀ حاکمیت شرکتی در ایران، مدیران شرکت‌ها از مدیریت سود حسابداری به مدیریت واقعی سود روی آورده‌اند؛ بنابر‌این گفتنی است انحراف از فعالیت‌های واقعی شرکت با هدف مدیریت واقعی سود، در پیش‌بینی خطر سقوط قیمت سهام در شرایط ...  بیشتر