تامین مالی
تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها

مریم کاویانی؛ رامین قربانی؛ محسن رشیدی باغی؛ ولی خدادادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 93-108

چکیده
  چکیده بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می‌کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده‌های مربوط به شرکت‌های ...  بیشتر