نویسنده = محمدرضا رستمی
بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 17-30

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی