مدیریت دارایی و تأمین مالی (AMF) - فرایند پذیرش مقالات