اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1299
تعداد پذیرش 249
تعداد عدم پذیرش 983
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 658

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
درصد پذیرش 19 %