مدیریت دارایی و تأمین مالی (AMF) - واژه نامه اختصاصی