مدیریت دارایی و تأمین مالی (AMF) - راهنمای نویسندگان