مدیریت دارایی و تأمین مالی (AMF) - اهداف و چشم انداز