نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/amf.2018.103404.1087

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض