نویسنده = موحد، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

مرضیه موحد؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی