نویسنده = ولی پور، هاشم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-98

جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی