بر اساس نویسندگان

آ

 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آسیما، مهدی [1] دانشجوی دکترای مالی، بانکداری، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقایی، محمدعلی [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • آقایی، محمد علی [1] استادیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • آقاسی، احسان [1] کارشناس‌ارشد، گروه مالی، دانشکدۀ مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 • آگهی اسکوئی، افشین [1] دانشگاه قم
 • آماره، روح اله [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • آهنگری، عبدالمجید [1] دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثقفی، علی [1] استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

 • زارعی، علیرضا [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان (اصفهان)، ایران
 • زارعی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زارعی، مبینا [1] کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • زارعی، محبوبه [1] دانشگاه یزد
 • زارع مهرجردی، وحید [1] کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، ایران
 • زاهدی، جواد [1] گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران
 • زحمت کش، احسان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • زلقی، حسن [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • زمانی، زهرا [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
 • زمانی، علی اصغر [1] مدرس حسابداری، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران
 • زمانیان، غلامرضا [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
 • زمانیان، غلامرضا [1] کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ مدیریت مالی، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

س

ش

ص

 • صابری، حامد [1] مدیریت سیستم‏ها بخش مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • صابری، مریم [1] اداره مالیات
 • صادقی، حجت اله [1] دانشگاه یزد
 • صادقی، حجت اله [1] دانشگاه یزد
 • صادقی، سیدکمال [1] دانشگاه تبریز
 • صادقی شاهدانی، مهدی [1] دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
 • صادقی شریف، سید جلال [1] استادیار رشته مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صادق فلاح، راضیه [1] دانشگاه اصفهان
 • صالحی، حمید [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه حسابداری
 • صالحی، مهدی [1] دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی، مهدی [1] دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی، نازنین [1] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد مبارکه، اصفهان، ایران
 • صحراکاران، مینا [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • صدرالدین، ابراهیم [1] دانشجوی گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صدیقی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد حسابداری علوم و تحقیقات ساوه، بانک آینده، ایران
 • صرفه جو، فاطمه [1] کارشناس ارشد، حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
 • صفایی، بهزاد [1] مدیریت سیستم‏ها بخش مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • صفری، سعید [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • صفری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی ، تهران، ایران
 • صفرزاده، محمدحسین [1] استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صفری گرایلی، مهدی [1] گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز، ایران.
 • صمدی، سعید [1] دانشیار دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لاری دشت بیاض، محمود [1] استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لاری سمنانی، بهروز [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
 • لطفی قهرود، مجید [1] دانشجوی دکتری،‌ ﮔﺮوه علوم اجتماعی و رفتاری، مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران، کیش‌، ایران

م

ن

 • نادری، اسماعیل [1] دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • نادری، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
 • نادری نورعینی، محمد مهدی [1] استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ناصرپور، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • ناظمی اردکانی، مهدی [1] استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • نبی زاده، احمد [1] استادیار، گروه منابع انسانی و کسب‌وکار، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نبوی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • نجار، مصطفی [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • ندیری، محمد [1] گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نصیری، سیده زهرا [1] گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و ادرای، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران
 • نصراللهی، زهرا [1] دانشیار دانشکده اقتصاد،مدیریت وحسابداری، دانشگاه یزد، ایران
 • نظری طجر، محمود [1] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نعمت الهی، زعیمه [1] دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • نیکزاد قادیکلایی، مهدیس [1] کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • نیک کار، جواد [1] دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نیکو مرام، هاشم [1] استاد، گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نوری، روح الله [1] گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • نوری، روح الله [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نوراحمدی، مرضیه [1] کارشناس‌ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • نوربخش، عسگر [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مالی و بیمه -دانشکده مدیریت -دانشگاه تهران، ‌ایران
 • نوربخش، عسگر [1] دانشگاه تهران
 • نوروزی، محمد [1] کارگزاری بهمن

و

ه

ی