تحلیل تاثیر ناهنجاری های بازار و فرصت های رشد بر بازده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22108/amf.2020.120050.1490

چکیده

در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری‌های سودآوری، درماندگی مالی، بخت‌آزمایی و ریسک غیر سیستماتیک بر بازده سهام به‌تنهایی بررسی شده است. اما ارتباط احتمالی آن‌ها نامشخص است. به‌تازگی این ادعا مطرح‌شده است که فرصت‌های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می‌گذارد و قادر است این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری‌ها را توضیح دهد. در این پژوهش با استفاده از خواص آماری حاکم بر گشتاور مرتبه سوم تابع توزیع بازده و با جداسازی چولگی ویژه مورد انتظار ناشی از فرصت‌های رشد این ارتباط بررسی شده است. بدین منظور داده‌های 114 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد حذف سیستماتیک، بین سال‌های 1390 تا 1396 جمع‌آوری شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رویکرد سبد بندی و ارزیابی آلفای برخی مدل‌های عاملی آزمون شد. شواهد نشان می‌دهد بین سودآوری، درماندگی مالی، بخت‌آزمایی و ریسک غیر سیستماتیک با بازده آتی رابطه وجود دارد؛ اما مدل‌های مرسوم قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای توانایی تبیین صرف ناشی از ناهنجاری‌های مذکور را ندارد. این شواهد به‌صورت غیرمستقیم مؤید وجود معمای سودآوری، بخت‌آزمایی و ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه ایران است و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران با گزینش راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر این ناهنجاری‌ها می‌توانند بازده متفاوتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis the effect of market anomalies and growth options on stock return

نویسندگان [English]

  • Alireza Jafari 1
  • Mehdi Arabsalehi 2
  • SAEED SAMADI 3
1 Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Accounting department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University Of Isfahan, Iran
3 Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In financial markets, the effect of profitability anomaly, distress anomaly, lotterynees anomaly and idiosyncratic volatility have been investigated individually. However the potential relationship among these anomalies have not been analyzed yet. Recently it has been raised that growth options effect on the symmetry of the return distribution function and it can describe the potential relationship among anomalies and risk premium of anomalies. This relationship has been investigated in this research by use of the statistical properties governing over third order moments of return distribution function and isolating expected idiosyncratic skewness derived from growth options. For this purpose, data of 114 companies listed in Tehran Stock Exchange were collected during 2011 to 2016. Hypotheses were tested using portfolio approach and alpha evaluation of factor models. The findings shows that there is relationship between profitability, distress, lotteryness, idiosyncratic volatility and stock return, but the common capital asset pricing models cannot explain premium risk of these anomalies. These findings confirm profitability, lotteryness, distress and idiosyncratic volatility puzzle indirectly in the capital market of Iran and show that investors can earn extra return by using these anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distress
  • Lotteryness
  • Idiosyncratic Volatility
  • Growth Options
  • Skewness of Return Distribution Function