بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری و تکانه‌های فناوری سرمایه‌ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 دانشیار اقتصاد گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه اقتصاد,دانشکده اقتصاد, دانشگاه شهید چمران, اهواز, ایران

10.22108/amf.2020.118715.1454

چکیده

یکی از بخش‌های اقتصادی در هرکشور، بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار نقش قابل توجهی در رشد و توسعۀ اقتصادی دارد و با قیمت‌گذاری مناسب، تجهیز منابع و تخصیص بهینۀ منابع، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. یکی از معیارهای اساسی در تصمیم‌گیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار، بازده سهام است. به‌ همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام ضروری است. تکانه‌های فناوری سرمایه‌ای و چرخه‌های تجاری از عواملی هستند که بازده سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. از این‌رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری و تکانه‌های فناوری سرمایه‌ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونۀ آماری مورد‌ بررسی تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1370 تا 1397 است. داده‌ها با استفاده از مدل اتورگرسیو با وقفه‌های گسترده تجزیه و تحلیل شده، و روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که چرخه‌های تجاری، تکانه‌های فناوری سرمایه‌ای و نرخ بهره در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Business Cycles and Investment-Specific Technology Shocks on Stock Returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mansour Zarra Nezhad 1
  • masud khodapanah 2
  • ebrahim anvari 1
  • nesa goodarzizadeh 3
1 Department of Economic, Faculty of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Department of Economic, Faculty of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Department of Economics, Faculty of Economics, Shahid Chamran University, ahvaz, iran
چکیده [English]

Stock market is one of the economic sectors in any country. the Stock Exchange have a important role in economic growth and development With proper pricing, Equip resources, optimal resource allocation and Boosts economic growth. One of the most important criteria in decision making for the purchase and sale of bonds in the securities market is stock returns. For this reason, investigating the determinant factors of stock returns is important. The investment-specific technology shocks and business cycles are factors that affect stock returns. Hence the purpose of this study is to investigate the effect of business cycles and investment-specific technology shocks on stock returns in Tehran Stock Exchange. The statistical sample of this study is all accepted companies in the Tehran Stock Exchange during the period from 1991 to 2018. The data are analyzed using autoregressive distributed lag model, and the short-run and long-run relationships between variables have been estimated. The results of the study indicated that business cycles, investment-specific technology shocks, and interest rate have a significant positive effect on stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Returns
  • Business Cycles
  • Investment-Specific Technology Shocks
  • Autoregressive Distributed Lag Model