معرفی و آزمون چرخه عمر شرکت به عنوان عامل موثر در توسعه مدل های چند عاملی قیمت گذاری با استفاده از رویکرد رگرسیون های پوششی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22108/amf.2020.118267.1447

چکیده

هدف: تأثیر چرخه عمر شرکت به‌عنوان یک ویژگی بر بازده شرکت‌ها در پژوهش‌های پیشین مورد تائید قرارگرفته است. هدف این پژوهش معرفی و آزمون عامل چرخه عمر شرکت به‌عنوان یک عامل سیستماتیک جدید در توسعه مدل‌های چندعاملی قیمت‌گذاری با استفاده از رویکرد رگرسیون‌های پوششی است.

روش: با استفاده از داده‌های 345 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سال‌های 1383 تا 1397، ابتدا نشان داده می‌شود که بین بازده شرکت‌های موجود در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی‌داری وجود دارد و مدل‌های قیمت‌گذاری رایج توان تبیین این الگوی بازده را ندارند. سپس، با توجه به دو رویکرد مبتنی بر ریسک و قیمت‌گذاری نادرست برای تبیین تفاوت بازدهی شرکت‌ها، شواهد تجربی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد تأثیر چرخه عمر بر بازده شرکت‌ها عمدتاً با تفسیر مبتنی بر قیمت‌گذاری نادرست شرکت‌های مرحله بلوغ سازگار است. بر این اساس، پنج ساختار برای تشکیل عامل چرخه عمر بر مبنای تفاوت بازده شرکت‌های مرحله بلوغ و شرکت‌های سایر مراحل شامل مراحل معرفی، رشد، رکود و افول ارائه می شود. سپس قابلیت تبیین بازده عامل چرخه عمر پیشنهادی توسط مدل های قیمت گذاری موجود مورد بررسی قرار می گیرد.

نتایج: نتایج حاصل از رگرسیون‌های پوششی نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مدل‌های سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت، و پنج و شش عاملی فاما و فرنچ قدرت توضیح دهندگی بازده عامل چرخه عمر در تمامی ساختارهای پیشنهادی را ندارد. بنابراین، عامل چرخه عمر شرکت می‌تواند به‌عنوان یک عامل جدید موجب بهبود عملکرد مدل‌های عاملی مذکور در توضیح تفاوت بازده شرکت‌ها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing and Testing Firm Life Cycle as a New Systematic Factor in Developing Multifactor Asset Pricing Models using Spanning Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mirzaie 1
  • Mahmoud Botshekan 2
  • Abdullah Khani 1
1 Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The effect of firm's life cycle as a characteristic on stock return has been documented in the literature. The purpose of this research is to introduce and test "firm life cycle" as a new systematic factor for developing multifactor asset pricing models. Using data of 345 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Farabours during 2004 to 2018, we first show there are significant difference among returns of companies in different firm cycle stages and this pattern cannot be explained by notable multifactor asset pricing models. Regarding two competitive approaches to explain difference between stocks with different characteristics, namely risk or mispricing, empirical evidence on returns of stocks in different life cycle stages shows that return of mature firms are higher compare to returns of firms in other life cycle stages and the pattern is consistent with mispricing of mature firms. Based on these results, five factor structure for the life cycle factor are proposed based on the difference in monthly average returns of firms in maturity stage and firms in other stages. The results of spanning regressions show that none of the notable asset pricing models, namely the Fama and French three-factor model, the Carhart four-factor model, the Fama and French five-factor model and the Fama and French six-factor model can explain life cycle factor return. Therefore, the life cycle factor with proposed structures can be used as an additional factor to improve the performance of these multifactor models in explaining the variation in (expected) stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm's life cycle
  • Multifactor asset pricing models
  • Spanning regression approach