طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی بر اساس کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه سالفورد، منچستر، انگلستان

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22108/amf.2020.119331.1471

چکیده

هدف پژوهش حاضر با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و تبیین نقش گزارشگری مالی به عنوان محصول نهایی حرفه حسابداری و بدنه‌های نظارتی به صورت الگوسازی ثبات نظام بانکی بر اساس کیفیت گزارشگری مالی در وهله اول و تشخیص راهبردهای ارتقاء ثبات از طریق کیفیت گزارشگری مالی در وهله دوم تعریف می‌شود. اهداف مزبور با توسعه شاخص ثبات براساس بیانیه کمیته بازل و یک سنجه جامع از کیفیت گزارشگری مالی با روش پانل پویا انجام گرفته‌است. یافته‌های پژوهش نشان از تأیید فرضیه اول (اعتبار الگوی پژوهش از ثبات مالی در بستر کیفیت گزارشگری مالی) و همچنین تأیید فرضیه دوم (ارتقاء ارتباط ثبات شبکه بانکی با کیفیت گزارشگری مالی از طریق بکارگیری روش ذخیره‌گیری پویا) دارد. نتایج پژوهش مؤید ارتباط مستقیم بین ثبات نظام بانکی و کیفیت گزارشگری مالی بانکی است. علاوه‌براین، نتایج ما نشان می‌دهد با بکارگیری روش ذخیره‌گیری پویا به جای روش ذخیره‌گیری ایستا (مورد استفاده در شبکه بانکی کشور) می‌توان از طریق ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها به تثبیت شبکه بانکی نیز کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Examination of a Model for Stabilization of Banks Based on Financial Reporting Quality

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Safarzadeh 1
  • Rasool Eskandari 2
  • Ibrahim Jafarimanesh 3
1 Assistant Professor of Accounting, Management and Accounting Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Accounting, University of Salford, Manchester, England
3 PhD Student of Accounting, Management and Accounting Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Regarding critical role of Banking system’s stability and explanation of financial reporting (as the final result of accounting profession and administrative bodies), main purpose of this article is to model banking system stability based on financial reporting quality at the first phase, assessment of approaches which could be used to stabilize banking system using financial reporting quality is our second purpose. Those purposes have been done using the Basel 3 stability index and a comprehensive measure of financial reporting quality which are estimated in a dynamic panel setting. Our findings show positive evidence about first hypothesis (credibility of research model for modeling banking system stability based on financial reporting quality) and we also provide confirmatory results about our second hypothesis (promotion of banking network through financial reporting quality using dynamic LLP approach). Research results confirm a positive relationship between the banking system’s stability and financial reporting quality. Furthermore, our results show that the implementation of dynamic LLP instead of static LLP approach could lead to stabilization of the banking system through financial reporting quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking System
  • Financial Reporting
  • Dynamic Loan Loss Provision
  • Banking System Stability