بررسی الگوی جریان اطلاعاتی قیمت سهام مبتنی بر نقش انگیزه شهرت مدیران (شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشکده مدیریت دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه یزد

10.22108/amf.2020.118068.1444

چکیده

افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه‌گذاران، ‏اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع بوده و یکی از دلایل مهم تقاضا برای جریان اطلاعاتی قیمت سهام، مسائل نمایندگی و عدم ‏تقارن اطلاعات است. عوامل متعددی بر شفافیت و غنای اطلاعاتی قیمت سهام مؤثر است که از جمله انگیزه شهرت مدیران می ‏باشد، زیرا تلاش بالقوه برای به تصویر کشیدن مطلوبیت عملکرد در جهت اهدافی همچون اعتبار بخشی و اعتمادسازی برقرار ‏است. در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین تاثیر انگیزه شهرت مدیران بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام است. به منظور نیل به ‏این اهداف 910 سال-شرکت (130 شرکت برای 7 سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد ‏که بین انگیزه شهرت مدیران و غنای اطلاعاتی قیمت سهام ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین اندازه شرکت و اهرم ‏مالی بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری ندارند. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Stock Price informativeness Model Based on the Role of Managers’ Reputation Motivation (Evidence from companies admitted to Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Majid Montashery 1
  • Daryush Farid 2
1 PhD candidate of financial engineering, Faculty of Management, Yazd University
2 Associate Professor of Accounting and Finance, Faculty of Management, Yazd University
چکیده [English]

Informativeness by companies is an important tool for managers to transfer information about financial performance to investors, creditors and other stakeholders, and is one of the important reasons for requesting information on stock prices, informativeness issues and information asymmetry. Several factors affect the transparency and informativeness of stock prices – managers’ reputation motivation being one – since there is potential effort to display the operations benefit in terms of goals such as credibility and trust building. Thus, the purpose of this study is to explain the effect of managers' reputation motivation on stock price disclosure. To do so, 910 evidences (130 companies for 7 years), collected from annual financial reports of companies admitted to Tehran Stock Exchange from 2011 to 2017, were tested. Research findings show a significant relationship between the managers' reputation motivation and stock price disclosure. Further, the size of the company has a positive and significant impact on stock prices disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reputation motivation
  • Stock Price Informativeness
  • Information transparency