نقش انضباطی بدهی‌ها، عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ دو‌مرحله‌ای

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف: براساس نظریۀ سلسله مراتبی، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی‌ها می‌تواند هزینه‌های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و به عنوان یک ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است.

روش: به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از داده‌های 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که با رویکرد حذفی سیستماتیک گزینش شده‌اند، در بازۀ زمانی 1396-1386 استفاده شده است. برای کنترل اثر درون‌زایی احتمالی نسبت اهرمی که می‌تواند ناشی از وجود رابطۀ علّی معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی‌ باشد، مدل‌ها با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ دو مرحله‌ای برآورد شده‌اند.

نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارند و رابطۀ منفی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت، توسط نسبت اهرمی تضعیف می‌شود. افزون بر آن، نتایج بیان می‌کند در شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بالاتر (پایین‌تر) دارند، تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت، قوی‌تر (ضعیف‌تر) است. یافته‌های پژوهش، با پیش‌بینی‌های مطرح در نظریۀ سلسله مراتبی، سازگاری دارد.

نوآوری: در پژوهش‌های داخلی، به تعامل بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی در اثرگذاری بر ارزش شرکت و مسألۀ مهم تورش درونزایی حاصل از علیّت معکوس، توجه نشده است. در این پژوهش، افزون بر لحاظ نمودن دو مسأله ، شدّت رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد بالا و پایین با هم مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disciplining Role of Debts, Information Asymmetry and Firm Value: Two-Step Generalized Methods of Moments

نویسنده [English]

  • Abbas Aflatooni
Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: According to the pecking order theory, in the context of information asymmetry, debt financing can decrease the adverse selection costs and increase the firm value and serve as a financial disciplinary device. The main objective of this research is investigating the effect of the disciplinary role of leverage on the relationship between information asymmetry and firm value.

Method: For hypotheses testing, this paper uses data for 148 firms listed in Tehran Stock Exchange that are selected using systematic deletion, during 2007-2017. To control the potential endogeneity of leverage ratio which can create a reverse causality between them, models are also estimated using the two-step generalized method of moments (GMM) estimator.

Results: The results show that the information asymmetry and the leverage ratio have a negative and significant effect on the firm value, and the negative relationship between information asymmetry and firm value is weakened by leverage ratio. In addition, the results indicate that the negative effect of information asymmetry on the firm's value is stronger (weaker) for firms with higher (lower) growth opportunities. These findings are consistent with the predictions of the pecking order theory.

Innovations: Internal research has not addressed the interaction between information asymmetry and leverage ratios in influencing firm value and the important issue of endogenous bias resulting from inverse causality. In this study, in addition to considering two issues, the intensity of the relationship between information asymmetry and firm value in companies with high and low growth opportunities is compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Value
  • information asymmetry
  • leverage ratio
  • pecking order Theory
  • disciplining role