استراتژی های تامین مالی شرکتها در شرایط عادی و بحران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 استاد و مدیر گروه برنامه ریزی و مدپریت مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

چکیده

در این پژوهش، استراتژی‏های تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت دو شرایط عادی و بحران اقتصادی طی سالهای 1382 تا 1395 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‏اند. جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تشکیل می‌دهند. فرضیه‌های پژوهش از طریق معادله رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که بازده دارایی‌ها و اندازه شرکت تاثیر مثبت و مستقیم بر تامین مالی از طریق بازار سهام در هر دو دوره عادی و بحران دارند. رشد فروش، سودآوری و متوسط اهرم مالی تاثیر منفی و معکوسی بر تامین مالی از طریق بازار سهام دارند. دارایی‌های مشهود و ریسک بازار، تاثیری بر تامین مالی از طریق بازار سهام ندارند. یافته‌ها همچنین نشان می دهد که بازده دارایی‌ها و اندازه شرکت تاثیر منفی و معکوسی بر تامین مالی از طریق بازار بدهی در هر دو دوره عادی و بحران دارند. رشد فروش در دوره بحران تاثیر منفی و معکوسی بر تامین مالی از طریق بدهی دارد اما این تاثیر در دوره عادی مثبت و مستقیم می‌باشد. متغیرهای سودآوری و متوسط اهرم مالی نیز تاثیر مثبت و مستقیم بر تامین مالی از طریق بدهی دارند. دارایی‌های مشهود تاثیر مثبتی بر تامین مالی از طریق بدهی در دوره بحران دارد ولی در دوره عادی این رابطه منفی می‌باشد. بر اساس مقدار ضرایب، ریسک بازار، تاثیری بر تامین مالی از طریق بدهی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Financing Strategies in Normal and Crisis: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saman Rahmani Noroozabad 1
  • Ali Asghar Anvary Rostamy 2
  • karam khalili 3
  • esfandyar mohammadi 4
1 PhD Student of Financial Management, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran.
2 Professor & Chair Department of Planning & Management, Management Study and Technology Development Center, Tarbiat Modares University.
3 َAssistant Professor of Management, Islamic Azad University, Ilam Branch,Ilam, Iran.
4 Associate Professor of Business Administration, Faculty of Literature & Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Abstract:
This research investigates the financing strategies of companies under normal and and the economic crisis conditions for years 2003 to 2016. The statistical population consisted of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Research hypotheses have been tested through multivariate regression equation and using Eviews software. The findings indicate that the ROA and size of the company have a positive impact on the financing through the stock market in both normal and crisis periods. In addition, sales growth, profitability, and average financial leverag has negative impacts on equity financing. Moreover, tangible assets and market risk do not have an effect on financing through the stock market. The findings also show that the ROA and size of the company have negative effects on financing through the debt market in both normal and crisis periods. In addition, sales growth during the crisis period has a negative impact on debt financing, but this effect is positive in the normal condition. Moreover, profitability and financial leverag has positive effects on debt financing. Tangible assets have positive impact on debt financing during the crisis period, but has a negative relationship during the normal period. Market risk has no effect on debt financing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Stock market
  • Debt
  • Economic Crisis Condition
  • Norma Condition