تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کننده درماندگی مالی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و حقوق، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

علیرغم این واقعیت که اقلام تعهدی در گزارشگری مالی دارای یک نقش محوری بوده و به‌عنوان یکی از حوزه‌های پویای پژوهش‌های حسابداری و مالی محسوب می‌شود، اما مطالعات انجام‌شده در این حوزه، تاکنون درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی سطح شرکت‌ها بر این اقلام را فراهم نکرده است. در این پژوهش سرمایه در گردش تعهدی شرکت‌ها به‌عنوان شکلی از سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌شده و تلاش شده است با استفاده از چارچوب نظری نظریه اختیارات سرمایه‌گذاری، تأثیر نوسانات بازده سهام بر سطح مورد انتظار اقلام تعهدی سرمایه در گردش تعهدی آن‌ها بررسی شود. افزون بر این، اثر تعدیل‌کننده درماندگی مالی بر رابطه بین نوسانات بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش موردبررسی قرارگرفته است. نمونه آماری متشکل از ۱۱۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹6 است. فرضیه‌های پژوهش به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته و داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج نشان‌دهنده تأثیر منفی نوسانات بازده سهام بر سطح مورد انتظار اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. از سوی دیگر مشخص شد درماندگی مالی شرکت‌ها تأثیر منفی نوسانات بازده بر سرمایه در گردش تعهدی را کاهش نداده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که نوسانات بازده سهام بر اجزای بدهی تشکیل‌دهنده سرمایه در گردش تعهدی، تأثیر مثبت داشته و در مقابل بر اجزای دارایی سرمایه در گردش تعهدی تأثیر منفی داشته است. هرچند دراین‌بین موجودی کالا شرکت‌ها یک استثنا بوده و نوسانات بازده بر سطح مورد انتظار موجودی‌های شرکت‌ها تأثیر مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stock Returns Volatilities on Working Capital Accruals: Considering the Moderating Effect of Financial Distress

نویسندگان [English]

  • Nader Khedri 1
  • Mohsen Dastgir 2
  • afsaneh soroushyar 3
1 Department of Accounting, Faculty of Human Science and Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor of Accounting Department, Faculty of Human Science and Law, Isfahan(Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Accounting Department , Faculty of Human Science and Law, Isfahan(Khoradgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Despite the fact that accruals have central role in preparing financial reports and are viewed as a dynamic research domain, the studies on accruals have not provided a profound understanding of how firm level economic factors affect accruals. In this study the firms’ working capital is regarded as a form of investment. Also, using theoretical predictions from a real option-based investment framework, the present study aims to examine the effects of stock returns volatilities on changes of firm working capital accruals. In addition, the moderating effect of financial distress on the relationship between stock return volatilities and working capital accruals is studied. The statistical sample of this research consists of 111 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2005 to 2016. The research hypotheses are also tested by Generalized Least Squares (GLS) regression analysis using the pooled data. The results show that there is a significant negative relationship between volatilities of stock return and changes of working capital accruals of firms in general. On the other hand, the results indicate the firms financial distress does not decrease the negative effect of stock return volatilities on working capital accruals. Also, another finding suggests that stock returns volatilities have positive effect on the items of capital liabilities and negatively affect items of working capital in accruals although the firms inventories are considered as exceptions and as it was expected returns volatilities positively impacted the firms inventories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Returns Volatility
  • Accruals
  • Working Capital
  • Financial Distress