نقش ارزش بازار در رابطه بین بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حسابداری – دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)- تهران – ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نسبت‌های مالی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تلقی می‌شود. از مهم‌ترین این معیارها نسبت‌های بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. پژوهش حاضر به دنبال کسب شواهدی پیرامون نقش ارزش بازار در ارتباط بین بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام و در مقایسه باارزش دفتری آن‌ها است. این پژوهش بر اساس داده‌های 136 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1394 صورت گرفته است. بدین منظور از هشت مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که هر دو نسبت‌ها به ارزش دفتری و بازار رابطه معنادار مثبت با قیمت سهام دارد اما قدرت آن‌ها یکسان نیست. ارزش بازار ارتباط قوی‌تری نسبت به ارزش دفتری داراست، بازده دارایی‌ها در حدود 66% از تغییرات قیمت سهام را توضیح می‌دهد و ترکیب بازده دارایی‌ها به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار قوی‌ترین ارتباط را با تغییرات قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Market Capitalization in the Relationship Between ROA, ROE and Stock Prices in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Chaharmahali 1
  • Javad Zahedi 2
  • Reza Mohammadi 3
1 Accounting Department – Faculty of Management and Accounting – Islamic Azad University (North Tehran Branch)- Tehran -IRAN
2 Department of Accounting, Faculty of Management & Accounting, Islamic Azad University Mashhad Branch, Iran
3 Department of Management, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Financial ratios analysis is considered among the most widely used tools for evaluating the performance of companies and investments. In this regard, ROA and ROE ratios are among the most important criterias. This study seeks evidence about the role of market capitalization in the relationship between return on assets and return on equity with Stock prices and is compared with their book value. This study was conducted on 136 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2008-2016. In order to test hypotheses, we used of 8 multivariate regression. The results indicate that both of ratios with book value and market value have a significant and positive relationship with stock prices; But the strength of this relationship is not the same, market value has more strongest relation than book value, return on assets can explain the stock price changes alone and about 66% and Combined return on assets to book value and return on equity to market value have strongest correlation with the stock price changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return on Assets
  • Return on Equity
  • Market Value
  • Book Value
  • Stock Prices