سوگیری‌های رفتاری،حجم غیرنرمال معاملات و بازده غیر عادی سهام

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام پژوهش جاری بررسی تاثیر سوگیری‌های رفتاری شامل فرااعتمادی، اثر‌تمایلاتی و توجهات‌سرمایه‌گذاران بر حجم غیر نرمال و بازده غیرعادی است. پژوهش جاری از نوع پس‌رویدادی و بر اساس تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های مشاهده‌شده است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 325 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، در بازه هفتگی و طی سال‌های 1390 تا 1395 با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی نامتقارن مورد بررسی قرار‌گرفته ‌است. نتایج پژوهش جاری نشان می‌دهد که توجهات سرمایه‌گذاران و اثرتمایلاتی موجب ایجاد حجم غیر‌نرمال می‌شود. در مورد بازده غیرعادی نیز، توجهات سرمایه‌گذاران در مدل رگرسیونی معنی‌دار است. نکته مهم در پژوهش جاری بررسی روابط علّی زنجیره‌وار و در واقع تاثیر سوگیری‌های رفتاری موثر برحجم غیر‌نرمال در ایجاد بازده غیر عادی است. در نمونه مورد بررسی توجهات سرمایه‌گذاران عامل ایجاد حجم غیر‌نرمال و سپس بازده غیرعادی است. همچنین در خصوص فرااعتمادی، رابطه این سوگیری با حجم غیرنرمال و بازده غیر عادی معنی دار نیست و نمی‌توان فرااعتمادی را یکی از عوامل ایجاد حجم غیر نرمال و بازده غیرعادی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behavioral bias, abnormal volume & abnormal return

نویسندگان [English]

  • mohammad osoolian 1
  • mozhgan bazchi 2
1 assistant professor, shahid beheshti university, management & accounting faculty, financial
2 M.A of finance, shahid beheshti university, management & accounting faculty, financial
چکیده [English]

This research evaluates the effects of Overconfidence, Disposition effect and Investors’ attention on the abnormal volume and abnormal returns of stocks through Interruption in independent variables.
This is an Ex-Post Factor research based on the analysis of the observed data. It uses the unbalanced panel data regression technique to study a sample of 325 listed firms in Tehran Stock Exchange at weekly intervals between 1390 (2011) and 1395 (2016).
The results show that disposition effect and investors’ attention cause abnormal volume, while the effect of investors' attention on abnormal return is significant in the regression model. The important point in this study is investigation of the effect of behavioral biases on abnormal volume while generating abnormal returns. The results show that only Investors’ attention causes both abnormal volume and abnormal returns. Also, in the case of overconfidence, the relationship between this bias and abnormal volume and abnormal returns is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal volume
  • Disposition effect
  • Excess returns
  • Investors’ attention
  • Overconfidence