کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری.

چکیده

نتایج پژوهش‌های اخیر حاکی از آن است که کارکنان نقش مهمی در فعالیت‌های شرکت ایفا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود کارکنان با تحصیلات بالاتر، اطلاعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار داده و افزایش کیفیت اطلاعات مدیران منجر به بهبود کیفیت سود پیش‌بینی شده توسط آن‌ها شود. از این‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت کارکنان و کیفیت سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 الی 1396 است. با توجه به مبانی نظری پژوهش از سطح تحصیلات به منظور سنجش کیفیت کارکنان استفاده شده و برای سنجش کیفیت سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت، از شاخص خطا و دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران استفاده شد. برای انجام این پژوهش نمونه‌ای متشکل از 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده‌های تابلویی، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت کارکنان و خطای پیش‌بینی سود رابطه منفی معنادار و بین کیفیت کارکنان و دقت پیش‌بینی سود مدیران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بعبارت دیگر کیفیت کارکنان شرکت، کیفیت پیش‌بینی سود توسط مدیریت را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Employee Quality and Quality Forecast Management Earnings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Gholizadeh 1
  • Yasser Rezaei Pitenoei (Ph.D) 2
  • Mohammad Gholamrezapoor 3
1 Associate professor of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor of Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 MA in Accounting
چکیده [English]

The extant literature propounds the view that employees play a pivotal role in the corporate operations as it is predicted that highly educated employees provide managers with more informative information, which increasing the quality of managers' information will lead to improved earnings predicted by them. The present study sets out to investigate the association between employee quality and quality of the managers` earnings forecast in the firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2013-2017. In doing so, the education level is adopted to proxy for employee quality, and the management earnings forecast errors and accuracy indices are also employed to measure the quality of managers` earnings forecast. The research hypotheses are built upon a sample of 84 listed firms and then tested using the multivariate regression model based on panel data. The findings reveal that there is a significant negative correlation between employee quality and earnings forecast error and there is a significant positive correlation between employee quality and earnings prediction accuracy. In other words, the quality of the company's employee improves the quality of the managers` earnings forecast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee quality
  • Employees’ education level
  • Earnings forecast
  • Earnings forecast accuracy
  • Earnings forecast error