دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

1. ارزیابی نقش مدیریت سود در شناسایی صورتهای مالی متقلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

10.22108/amf.2019.116570.1413

حسین علیخانی دهقی؛ ناصر ایزدی نیا؛ غلامحسین کیانی


2. مقایسه قیمت‌گذاری اختیار معامله سقف و توانی در جلوگیری از فضای آربیتراژی: شواهدی از شرایط مبتنی بر نوسانات تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

10.22108/amf.2020.119750.1479

الهام دسترنج؛ حسین صاحبی فرد؛ عبدالمجید عبدالباقی؛ رقیه لطیفی


3. «راهکارهای بازسازی مالی بانک ها در ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

10.22108/amf.2020.119436.1473

محمدصادق عبداللهی پور؛ محمدهاشم بت شکن


4. بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری و تکانه‌های فناوری سرمایه‌ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

10.22108/amf.2020.118715.1454

منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ ابراهیم انواری؛ نساء گودرزی زاده


5. تحلیل تاثیر ناهنجاری های بازار و فرصت های رشد بر بازده سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.22108/amf.2020.120050.1490

علیرضا جعفری؛ مهدی عربصالحی؛ سعید صمدی


7. نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده اوراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22108/amf.2020.119807.1480

محسن رشیدی


8. پیش‌بینی رفتار قیمت سهام توسط دفتر سفارشات محدود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

10.22108/amf.2020.120654.1495

علی ابراهیم‌نژاد؛ شیوا زمانی؛ محمدرضا بیریا


9. ایجاد شبکه مالی غیرخطی مبتنی بر ویژگی مکان شناختی آن بر مبنای نظریه گراف (مطالعه ای در بورس ‏اوراق بهادار تهران)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

10.22108/amf.2020.122895.1538

مجید منتشری؛ حجت الله صادقی


10. موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/amf.2020.123215.1543

مهدی محمدی؛ فرشید اصلانی؛ فاطمه سادات سیدی قهفرخی