تعداد مقالات: 264
28. عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-12

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی


29. بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

مرضیه موحد؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی


34. رفتار سود در شرکت های ورشکسته: نقش حسابرس

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

زهره عارف منش؛ آمنه بذرافشان


35. بهینه‌سازی تنوع سهم‌های موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-14

ناصر شمس قارنه؛ شهاب الدین شهلائی


39. توان بازار محصول، ساختار صنایع و مدیریت سود شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-14

10.22108/amf.2016.20636

باقر عسگرنژاد نوری؛ محسن مرادی جز؛ نوید خالقی


40. شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

10.22108/amf.2016.20644

روح الله نوری؛ سعید فتحی؛ لیلا یگانه


42. بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

10.22108/amf.2017.21149

غلامرضا منصورفر؛ مهدی حیدری؛ طاهره کولانی


48. توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-20

10.22108/amf.2017.21570

کاظم یاوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری


49. شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/amf.2018.103404.1087

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض